Współpraca

Mija kolejny rok naszej współpracy z Rodzicami. Pragniemy złożyć podziękowania
wszystkim za udział 
w akcjach organizowanych na terenie przedszkola.
Zapraszamy do dalszych wspólnych działań, aby każdy dzień w przedszkolu
uczynić dla dzieci piękniejszym i ciekawszym.

Szczególnie dziękujemy:

•  Radzie Rodziców za aktywną pracę na rzecz dzieci
•  Mamie Julka za doraźną opiekę medyczną
•  Wszystkim tym, którzy przyłączyli się do akcji zbiórki książek dla dzieci

•  Wszystkim tym, którzy zbierali nakrętki dla chorego Maćka
•  Wszystkim tym, którzy wrzucili „grosik” i przyłączyli się do akcji „Pola Nadziei”
•  Wszystkim tym, którzy przynieśli piękne roślinki do przedszkolnego ogrodu
•  Wszystkim tym, którzy przyłączyli się do zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt
   na Paluchu

Wszystkim, którzy pomagali i podejmowali współpracę na miarę swoich możliwości
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY i zachęcamy niezdecydowanych do współpracy
w przyszłym roku.


Przedszkole bierze udział w programie wspierającym system żywienia dzieci – „Żółty Talerzyk”. 

Program jest wsparciem funkcjonującego już systemu żywienia dzieci. – Chcemy żeby dzieci dostawały zdrowe, pełnowartościowe i pyszne posiłki – mówi Marta Schmude-Olczak, dyrektor Kulczyk Foundation.
Lista produktów, którą przygotował partner programu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
jest dla placówek często dużym wyzwanie ale uczy kreatywności i pozwala komponować najodpowiedniejsze posiłki dla dzieci.

Oprócz wsparcia finansowego przeznaczonego na zakup produktów placówki mogą liczyć na środki
na niezbędny sprzęt kuchenny oraz warsztaty z dietetykiem.

Program posiada także swoją stronę:
zoltytalerz.pl

Partnerem merytorycznym programu jest Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW,
Patronat Honorowy nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka.

 Prawa i obowiązki Rodziców dzieci uczęszczających
do Przedszkola nr 255 w Warszawie

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
1)  aktywnego włączania się w życie przedszkola;
2)  znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola oraz
znajomości programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
3)  wyrażania opinii na temat pracy przedszkola;
4)  uzyskiwania rzetelnych i obiektywnych informacji na temat swojego
dziecka, jego zachowania i rozwoju;
5)  uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
6)  współuczestnictwa w organizowaniu wycieczek raz imprez kulturalnych
i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodziców;
7)  stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy
wychowawczo-dydaktyczne;
8)  jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka mogą występować w jego
imieniu do Dyrektora przedszkola oraz do władz nadrzędnych w obronie jego
praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.