RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej zwane jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), uprzejmie
informujemy, że
:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Przedszkole nr 255
Korotyńskiego 3, 02-121 Warszawa
reprezentowane przez Dyrektora – Panią Katarzynę Kuźniarską.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Kamilę Kutyłę-Szpindler, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres
e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby (z dopiskiem IOD).

3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i celach związanych z działalnością statutową, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych są:

  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
  • Państwa dane osobowe i dane osobowe uczniów mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe i dane osobowe uczniów będą przechowywane/przetwarzane:

  • w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie
    z zasadami archiwizacji.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia wyrażonej zgody, które jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (pisemnie
na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
gdy uzna Państwo, iż przetwarzanie dotyczące Państwa
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.