Przedszkole nr 255, Warszawa – Ochota, ul. Korotyńskiego 3, tel. 823 15 16

Statut

Statut Przedszkola nr 255 w Warszawie

Rozdział 1
Informacje o przedszkolu
§ 1
1. Przedszkole nr 255, zwane dalej „przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem
wielooddziałowym działającym na podstawie ustawy Prawo Oświatowe.
2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 3.
§ 2
1. Organem prowadzącym przedszkola jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.
3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio
z budżetu miasta stołecznego Warszawy, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek
bankowy miasta stołecznego Warszawy.
§ 3
1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych
przepisów.
2. Obsługę finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Obsługi Finansów
Oświaty dla dzielnicy Warszawa – Ochota.
3. Przedszkole używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści:
1) Przedszkole Nr 255,
02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 3
tel./fax (22) 823 15 16
REGON 01300685; NIP 526-23-87-971
2) Przedszkole Nr 255
02-121 Warszawa
ul. Korotyńskiego 3
tel./fax (22) 823 15 16
sekretariatp255@gmail.com
4. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następujących skróconych nazw
przedszkola: Przedszkole nr 255 w Warszawie; P.255 oraz logo przedszkola:


5. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej
i elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 4
1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.
2. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
3. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:
1) śniadanie;
2) obiad;
3) podwieczorek.
4. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami
żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
5. Jadłospisy planowanych posiłków ustala kierownik gospodarczy przedszkola
w uzgodnieniu z kucharką, a zatwierdza dyrektor.
6. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z co najmniej
z tygodniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w szatni.
7. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku bez
zgody rodziców. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie lub
fotografowanie dzieci podczas imprez i uroczystości przez rodziców i opiekunów
z zastosowaniem ochrony danych osobowych. Publikowanie i udostępnianie zdjęć
i nagrań wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości odbywa się
na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających
z rozpowszechniania wizerunku.
8. Przedszkole prowadzi stronę internetową , oraz Biuletyn Informacji Publicznej.
9. Prezentacja wizerunku dzieci, prac plastycznych na stronie internetowej odbywa
się za zgodą rodziców.
Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola
§ 5
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, w tym zadania wychowawczo-dydaktyczne.
2. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu
dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.
3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
1) pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie
treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości
psychofizycznych dzieci;
2) promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym
zagrożeniom;
3) organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami nauki religii;
4) umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie
i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji
ze środowiskiem szkolnym;
5) udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;
7) umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
8) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu
w przedszkolu.
§ 6
1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków
do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym,
przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega
na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości
psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie
w przedszkolu.
3. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby
rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.
4. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwację dzieci oraz oceniają ich
umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.
5. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej
oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami,
organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową
poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
7. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolu określają odrębne przepisy.
8. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności
wychowawczych.
§7
1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie
kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:
1) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych
potrzeb edukacyjnych oraz rodzajów niepełnosprawności zgodnie
z orzeczeniami.
3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia
rewalidacyjne.
3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością,
określają odrębne przepisy.
§ 8
1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę
w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw,
korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi
ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych
związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym
związanych z kształceniem za granicą.
§ 9
1. Przedszkole organizuje zajęcia religii.
2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica
w formie pisemnego oświadczenia.
3. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane
w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
4. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.
§ 10
1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych
i niekierowanych a także swobodnych zabaw dzieci.
2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich
stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
3) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania
ich rozwoju;
4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw
na wolnym powietrzu;
6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej
umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej;
7) przestrzeganie praw dziecka.
3. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję
doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka
oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka;
3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych
w przedszkolu;
4) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.
Rozdział 3
Organy przedszkola
§ 11
1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców.
§ 12
1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje
je na zewnątrz.
2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych
przepisach dla:
1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu
administracyjnego, którym zarządza;
2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki
finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji
administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań
administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
4) dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto stołeczne
Warszawa;
5) przewodniczącego rady pedagogicznej Przedszkola nr 255;
6) organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola.
3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące
obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.
4. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji
przypisanych jej zadań.
5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola,
przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. Skargi
pisemne i ustne przyjmowane są w dniach wyznaczonych przez dyrektora
dla interesantów.
§ 13
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji
statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
3. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej
Przedszkola nr 255 w Warszawie”, który określa:
1) organizację zebrań;
2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;
3) sposób dokumentowania działań rady;
4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.
4. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 255 realizuje kompetencje rady przedszkola
określone w ustawie.
§ 14
1. Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół
rodziców w danym roku szkolnym.
2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców,
które wybierają ze swojego grona przedstawiciela do rady rodziców.
3. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób
przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 255
w Warszawie”.
4. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami
we wszystkich działaniach przedszkola.
5. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.
6. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.
§ 15
1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią
inaczej.
3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
§ 16
1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych
organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział
biorą wyłącznie członkowie tych organów.
2. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną
ze stron konfliktu.
3. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana
przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor
zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.
Rozdział 4
Organizacja pracy przedszkola
§ 17
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci
zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,
uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki
i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.
4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody
oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;
2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym
i psychicznym.
5. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki
zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom
upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
6. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby
dorosłej.
7. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola.
8. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody
rodziców.
9. W celu utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków przedszkolu rodzice
są obowiązani do zgłaszania stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej lub
pasożytniczej.
10. Przedszkole niezwłocznie w ramach działań profilaktycznych przekazuje rodzicom
informacje o stwierdzeniu choroby zakaźnej lub pasożytniczej u dziecka
uczęszczającego do przedszkola.
11. W przedszkolu w ramach działań profilaktycznych w przypadku podejrzenia,
że dziecko przyprowadzone do przedszkola jest chore:
1) rodzic zostaje poinformowany o tym, że w razie pogorszenia stanu zdrowia
może zostać powiadomiony o konieczności odebrania dziecka i udania
się z nim do lekarza, należy także dodać, że jeśli nauczyciel uzna, że zdrowie
dziecka jest zagrożone, wezwane zostanie pogotowie ratunkowe,
2) nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka ze wskazaniem dla rodziców
udania się z dzieckiem do lekarza, a w skrajnych przypadkach –
natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej.
§ 18
1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione
przez nich.
2. Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić pełnoletnią osobę przyprowadzającą
i odbierającą dziecko z przedszkola.
3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je pod opiekę
nauczyciela.
4. Nauczyciele są odpowiedzialni za kontrolę odbioru dzieci przez osoby upoważnione.
5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba
ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.
7. Dyrektor drogą zarządzenia określa szczegółowe warunki przyprowadzania
i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem:
1) sytuacji które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu
postępowania w przypadku odmowy;
2) zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;
3) trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane
z przedszkola.
§ 19
1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
1) znajomości realizowanych programów i planów zajęć;
2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju;
3) wnioskowania o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także
rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;
5) zgłaszania własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału
przedszkolnego, wyposażenia sal dziecięcych, organizacją uroczystości,
wycieczek i dodatkowych zajęć;
6) wyrażania opinii na temat spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem
przedszkola.
2. Obowiązkiem rodziców jest:
1) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola
przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku
bezpieczeństwo;
2) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, w szczególności
i o chorobach zakaźnych i pasożytniczych;
3) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty i przybory;
4) informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach
i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego
bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;
5) współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju
dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb;
6) realizowanie zaleceń specjalistów pracujących na terenie przedszkola;
7) terminowe uiszczanie opłat za przedszkole;
8) w przypadku dziecka sześcioletniego realizującego obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka
na zajęcia i usprawiedliwianie każdej nieobecności poprzez przedstawianie
nauczycielom grupy zaświadczenia lekarskiego (w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności w okresie jednego miesiąca na co najmniej
50% dni zajęć w przedszkolu następuje niespełnienie obowiązku, o którym
mowa w art. 31 ust. 4 ustawy i podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).
3. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość
organizowania stałych spotkań z rodzicami:
1) zebrania oddziałowe – zgodnie z harmonogramem
2) konsultacje indywidualne tzw. „dni otwarte”, raz w miesiącu, zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez nauczycieli grup i podanym
do wiadomości rodziców ma tablicach grup w szatni;
3) uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie
z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;
4) spotkania integracyjne dla rodziców, dwa razy w semestrze w każdym
oddziale;
5) dni adaptacyjne nowoprzyjętych do przedszkola;
6) kącik informacji dla rodziców;
7) wystawy prac plastycznych dzieci;
8) prezentowanie ważnych informacji na stronie internetowej.
§ 20
1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00;
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych
przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
4. Dyrektor w terminie do 30 listopada sporządza wniosek o ustalenie przerwy
wakacyjnej do uzgodnienie radzie rodziców.
5. Rada rodziców w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa
w ust. 4 zajmuje stanowisko w sprawie ustalenia przerwy w pracy przedszkola.
6. Dyrektor, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przekazuje rodzicom informację
o przerwie w pracy przedszkola, w terminie do 30 stycznia roku szkolnego, którego
wniosek dotyczy.
7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki
oraz oczekiwań rodziców.
8. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
9. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie
oddziałów.
10. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.
§ 21
1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2. Zasady odpłatności za wyżywienie w przedszkolu określa Zarządzenie Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 22
1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.
2. Rodzic ma prawo wybrać dla dziecka trzy lub dwa posiłki spośród wymienionych
w § 4 ust.
3. Szczegółowe warunki korzystania z posiłków, w tym wysokość opłat za posiłki
określa w drodze zarządzenia Prezydent m. st. Warszawy.
4. Opłaty za posiłki wnosi się z góry, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.
5. W przypadku nieobecności dziecka opłata podlega zwrotowi za każdy dzień
nieobecności, o ile rodzic zgłosił nieobecność najpóźniej do godzi 9.00 rano danego
dnia telefonicznie lub ustnie.
6. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola w tym za wyżywienie należy wpłacić
gotówką w przedszkolu lub przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola
rachunek bankowy.
Rozdział 5
Nauczyciele i pracownicy przedszkola
§ 23
1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
2. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:
1) nauczyciel wychowania przedszkolnego;
2) nauczyciel specjalista logopeda.
3. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach:
1) pracownicy administracji: kierownik gospodarczy i sekretarka;
2) pracownicy obsługi: pomoc nauczyciela, st. woźna, kucharka, pomoc
kucharki, st. dozorca, pielęgniarka;
4. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczyciel w zakresie opieki
i wychowania dzieci oraz dbają o ich bezpieczeństwo.
5. Szczegółowy zakres obowiązków określa dyrektor przedszkola.
6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
§ 24
1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola,
zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają za jakość pracy
przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.
2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską
o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu
dojrzałości szkolnej.
3. Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności:
1) realizacja obowiązków określonych w Art. 6 Karty Nauczyciela;
2) przestrzeganie tajemnicy zawodowej kk 266 par. 1 i ochrona danych
osobowych;
3) zachowania w tajemnicy danych osobowych dostępnych w związku
z wykonywaniem zadań służbowych i obowiązków pracowniczych
oraz ich zabezpieczanie;
4) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie
z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
5) aktywne uczestniczenie w tworzeniu rocznego planu pracy;
6) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
7) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pobytu
w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
8) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu
poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci;
9) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko
nauki w klasie szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześciolub
pięcioletnich, których rodzice zdecydują o ich posłaniu do szkoły w wieku
6 lat);
10) przygotowanie do dnia 15 kwietnia danego roku szkolnego informacji
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 i 6-letnich;
11) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
12) wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenie
i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne
uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu
oraz przez instytucje wspomagające przedszkole;
13) opieka nas powierzoną salą zabaw oraz dbanie o estetykę i znajdujące
się w niej wyposażenie;
14) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów)
do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji
dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
15) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym,
wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
17) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
4. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może
przekraczać 40 godzin w tygodniu. W czasie pracy nauczyciel obowiązany
jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio
z dziećmi w wymiarze określonym w Art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola,
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć,
samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
5. Praca nauczyciela podlega ocenie. Sposób i częstotliwość dokonywania oceny
określają odrębne przepisy.
6. Zakres zadań logopedy w przedszkolu:
1) przeprowadzenie badań w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
2) wytypowanie przypadków zaburzeń mowy;
3) prowadzenie zajęć logopedycznych w grupach 2-, 3-, 4 – osobowych
lub indywidualnie;
4) organizowanie i prowadzenie różnych form terapii logopedycznej
z uwzględnieniem zasady pierwszeństwa udziału dzieci rozpoczynających
obowiązkowo naukę w szkole w następnym roku szkolnym;
5) prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców
na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii;
6) współdziałanie w zakresie swoich kompetencji z innymi specjalistami;
7) udział w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami;
8) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej; wykonywanie
innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola.
7. Zakres zadań kierownika gospodarczego:
1) kierownik gospodarczy podlega bezpośrednio dyrektorowi;
2) zadania związane z obiegiem pieniędzy:
a) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem;
b) opisywanie rachunków;
c) przechowywanie rachunków i gotówki w kasie;
d) przekazywanie zaliczki w DBFO;
e) przyjmowanie gotówki oraz dokonywanie wpłat na właściwe rachunki
bankowe;
3) zadania związane z gospodarką materiałowo-magazynową:
a) prowadzenie kartotek magazynowych, ksiąg inwentarzowych, ewidencji
poza księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) uzgadnianie budżetu z dyrektorem i księgową, przestrzeganie ustalonego
limitu pogotowia kasowego;
c) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola;
d) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej;
e) zabezpieczenie magazynów przed zniszczeniami, pożarem, kradzieżami;
f) dbanie o stan techniczny budynków;
4) zadania związane z działalnością organizacyjno-gospodarczą:
a) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń, i sprzętu, nadzór
nad remontami budynków;
b) kontrolowanie czystości wszystkich pomieszczeń i nadzór nad pracą
pracowników obsługi;
c) zaopatrywanie przedszkola w sprzęt, środki czystości, pomoce
dydaktyczne, artykuły biurowe, odzież ochronną dla pracowników –
zgodnie z przepisach o zamówieniach publicznych;
d) rejestrowanie zwolnień lekarskich pracowników;
e) współdziałanie z dyrektorem, radą rodziców i radą pedagogiczną;
f) prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników obsługi;
g) opracowywanie miesięcznego harmonogramu pracy dozorców
i pracowników obsługi;
h) w okresie wakacji nadzór nad pracami porządkowymi i działaniami
personelu wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora;
i) odpowiada za właściwe zabezpieczenie pomieszczeń przedszkola przed
pożarem i kradzieżą;
5) zadania związane z żywieniem dzieci i personelu:
a) planowanie i układanie jadłospisów, sprawowanie nadzoru
nad przygotowaniem posiłków, dbanie o ich kaloryczność i zgodność
z normami żywienia zbiorowego;
b) planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów
spożywczych, wpisywanie ich codziennie do dziennika żywieniowego;
c) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia
artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe ich zabezpieczenie
przed zniszczeniem;
d) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego i sporządzanie
miesięcznych rozliczeń, codzienne wyliczanie raportu żywnościowego
i przekazanie do sprawdzenia i podpisu dla dyrektora placówki;
e) nadzór nad właściwym funkcjonowaniem kuchni;
f) nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel kuchni;
g) aktualizacja i przestrzeganie Instrukcji HACCP;
6) dyrektor może zlecić kierownikowi wykonanie innej pracy niż określona
w niniejszym przydziale, jeśli mieści się ona w ustalonym czasie pracy;
7) dyrektor może zlecić kierownikowi dodatkowe zadania w godzinach
ponadwymiarowych;
8) kierownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego
i przestrzegania tajemnicy służbowej;
9) kierownik zobowiązany jest do przestrzegania czasu pracy i regulaminu pracy.
8. Zakres zadań pomocy nauczyciela:
1) pomoc nauczyciela wykonuje polecenia dyrektora przedszkola i kierownika
gospodarczego;
2) pomoc współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy;
3) przestrzeganie tajemnicy zawodowej i ochrona danych osobowych –
nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci;
4) do szczegółowych obowiązków pomocy nauczyciela należy:
a) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci
grupy najmłodszej;
b) w miarę możliwości pomoc nauczycielkom pozostałych oddziałów
na terenie placówki, a także podczas wycieczek;
c) pomoc nauczycielce w dekorowaniu sali, przygotowaniu wystaw prac
plastyczno-konstrukcyjnych;
d) podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających powstawaniu strat i szkód
w mieniu, a także zapewniających sprawne ich ograniczenie
lub likwidację;
e) przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych;
f) terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie
z przepisami;
g) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych;
h) codzienne podpisywanie listy obecności, wyjścia w czasie pracy uzgadniać
każdorazowo z dyrektorem lub kierownikiem administracyjnogospodarczym
oraz dokonywać wpisów do „Zeszytu wyjść służbowych”;
i) odpowiadanie materialnie za sprzęt i materiały w przydzielonych
oddziałach;
j) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych
wynikających z organizacji pracy placówki.
9. Zakres zadań kucharza:
1) kucharz wykonuje polecenia dyrektora przedszkola oraz kierownika
gospodarczego;
2) do szczegółowych obowiązków kucharza należy:
a) znajomość zasad zdrowego przyrządzania posiłków, polepszanie
ich wartości oraz estetyki z zachowaniem pełnych norm żywieniowych;
b) przyjmowanie produktów z magazynu odpowiadających normom
przewidzianym dla dzieci w wieku przedszkolnym, kwitowanie odbioru
w raportach żywieniowych;
c) przygotowywanie potraw zgodnie z ustalonym z kierownikiem
gospodarczym jadłospisem, oszczędne gospodarowanie artykułami
spożywczymi;
d) nadzorowanie prawidłowego porcjowania racji żywnościowych (zgodnie
z ilością osób żywiących się w danym dniu);
e) pobieranie i właściwe przechowywanie próbek pokarmowych;
f) utrzymywanie czystości i nadzorowanie porządku na stanowisku pracy
(mycie naczyń i sprzętu kuchennego, systematyczne i dokładne sprzątanie
pomieszczeń należących do kuchni);
g) dbałość o powierzony sprzęt, jego sprawne funkcjonowanie i konserwację,
prawidłowe zabezpieczanie powierzonego mienia;
h) podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających powstawaniu strat i szkód
w mieniu, a także zapewniających sprawne ich ograniczenie lub
likwidację;
i) przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych
oraz noszenie prawidłowej odzieży ochronnej;
j) terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie
z przepisami;
k) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych;
l) codzienne podpisywanie listy obecności, wyjścia w czasie pracy uzgadniać
każdorazowo z dyrektorem lub intendentem oraz dokonywać wpisów
do „Zeszytu wyjść”;
m) odpowiedzialność materialna za sprzęt i materiały w kuchni i przyległych
pomieszczeniach;
n) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych
wynikających z organizacji pracy placówki.
10. Zakres zadań pomocy kucharza:
1) stanowisko pracy podlega bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu
i kucharzowi;
2) do zadań pomocy kucharza należy:
a) obróbka wstępna warzyw, owoców i innych surowców do produkcji
posiłków (mycie, czyszczenie, obieranie);
b) rozdrabnianie warzyw, owoców oraz wszelkich surowców
z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn
gastronomicznych;
c) przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne
gospodarowanie artykułami spożywczymi;
d) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
e) utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad
higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy;
f) mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;
g) sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni obieralni, szafy
ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów i ścierek;
h) doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności;
i) pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty
stanowiące wyposażenie kuchni;
j) odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
k) wykonywanie innych poleceń dyrektora, kierownika gospodarczego
i kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola;
l) w okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora;
m) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych
wynikających z organizacji pracy placówki.
11. Zakres zadań woźnej:
1) stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola
i kierownikowi gospodarczemu;
2) woźna współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy;
3) do zadań woźnej w zakresie utrzymania porządku i higieny należy:
a) sprzątnie przydzielonych pomieszczeniach sprzętu zgodnie z wymaganiami
higieny przedszkolnej;
b) codzienne zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu na mokro
ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, opróżnienia kosza
z papierów;
c) codzienne mycie umywalek, sedesów, brodzika wraz z glazurą z użyciem
środków dezynfekujących;
d) sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych;
e) wietrzenie sal i innych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania;
f) zmywanie pastowanie parkietu i wykładziny w miarę potrzeby;
g) w okresie ferii letnich i wiosennych oprócz czynności codziennych –
rozkręcanie i mycie wszystkich okien na terenie placówki, mycie paneli
ściennych, lamp oświetleniowych, pranie firanek, trzepanie dywanów;
h) zabezpieczanie pomieszczeń, sprzętu, umeblowania z powierzonych
sal i pomieszczeń w czasie przeprowadzania remontów;
4) do zadań woźnej w zakresie organizacji posiłków należy:
a) przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem;
b) rozdawanie właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej z kuchni;
c) estetyczne podawanie posiłków z uwzględnieniem odpowiednich
sztućców;
d) przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków;
e) podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia;
f) pomoc przy karmieniu dzieci;
g) mycie naczyń po posiłkach;
h) używanie odzieży ochronnej zgodnej z wykonywanymi czynnościami.
5) do zadań woźnej w zakresie opieki nad dziećmi należy:
a) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami
gimnastycznymi i wyjściem do ogrodu;
b) opieka w czasie spacerów i wycieczek;
c) pomoc dzieciom w czynnościach higieny osobistej;
d) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć;
e) udział w dekorowaniu sali;
f) pomoc przy dzieciach we wszystkich sytuacjach tego wymagających;
6) do zadań woźnej w zakresie przestrzegania przepisów BHP należy:
a) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych
pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi;
b) pomoc przy zakupie pomocy, sprzętów, zabawek innych artykułów
niezbędnych do funkcjonowania przedszkola;
c) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
7) do zadań woźnej w zakresie gospodarki materiałowej należy:
a) kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości,
sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania;
b) posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie
z instrukcją;
c) zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących
się w przedszkolu;
d) dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta;
e) odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt
do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące
się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania;
8) zadania ogólne woźnej:
a) nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – przestrzeganie
tajemnicy zawodowej i ochrona danych osobowych;
b) dbałość o estetyczny wygląd;
c) wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
d) dyżury w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom
przedszkolnym przebywającym w tym pomieszczeniu;
e) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób
jak najbardziej efektywny, przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego
porządku w przedszkolu, przepisów i zasad bhp i ppoż., zasad współżycia
społecznego;
f) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola.
12. Zakres zadań dozorcy:
1) wykonywanie poleceń bezpośrednich przełożonych – dyrektora przedszkola
i kierownika gospodarczego;
2) przestrzeganie tajemnicy zawodowej i ochrona danych osobowych –
nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci;
3) prowadzenie nadzoru na całym obiektem;
4) strzeżenie mienia placówki;
5) terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie
z przepisami;
6) przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych
oraz stosowanie prawidłowej odzieży ochronnej;
7) posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie z instrukcją;
8) dbanie o dobry stan urządzeń technicznych;
9) alarmowanie odpowiednich służb (pogotowie, policja, straż pożarna, inne)
oraz dyrektora w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia życia, zdrowia
czy mienia;
10) odpowiedzialność materialna za sprzęt, narzędzia i materiały, oszczędne
gospodarowanie nimi;
11) pomaganie w dekoracji i sprzątaniu pomieszczeń placówki;
12) codzienne kontrolowanie i zabezpieczenie budynku przed pożarem i kradzieżą;
13) nie wpuszczanie osób postronnych na teren przedszkola;
14) utrzymywanie czystości i porządku na powierzonym opiece terenie
(min. zamiatanie, odśnieżanie) i w przydzielonych pomieszczeniach
(min. w szatni);
15) dekorowanie flagą budynku z okazji uroczystości państwowych;
16) pielęgnacja zieleni (min. koszenie trawy, zamiatanie liści, usuwanie chwastów,
podlewanie roślin);
17) dokonywanie bieżących napraw maszyn, sprzętu i urządzeń zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa;
18) konserwowanie i utrzymanie w czystości sprzętu w przedszkolu i w ogrodzie;
19) instruowanie pracowników w zakresie sposobu używania maszyn i urządzeń
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania niszczeniu;
20) usuwanie awarii zgodnie z zasadami bezpieczeństwa lub powiadamianie
odpowiednich służb;
21) dokonywanie zakupów na zlecenie kierownika gospodarczego;
22) dbanie o estetykę otoczenia przedszkola;
23) po zakończonej pracy sprawdzanie instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej;
24) utrzymywanie odpowiedniej temperatury w obiekcie;
25) opieka nad zwierzętami hodowlanymi w kącikach przyrody;
26) dyżury w szatni podczas przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców;
27) codzienne podpisywanie listy obecności;
28) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy placówki.
13. Zakres obowiązków sekretarki:
1) wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń
dyrektora;
2) przestrzeganie tajemnicy zawodowej i ochrona danych osobowych;
3) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) dbanie o należyty stan pomocy i sprzętu oraz porządek w miejscu pracy;
5) niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w placówce
wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego lub ostrzeganie
współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie
zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;
6) współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących z przedszkola;
8) prowadzenie dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt;
9) wysyłanie korespondencji i przesyłek;
10) czuwanie nad terminowością odpowiedzi na pisma;
11) przepisywanie oraz powielanie pism;
12) przyjmowanie i nadawanie telefonów i faksów;
13) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby, kierowanie
ich do właściwych pracowników;
14) obsługa spotkań i narad prowadzonych przez dyrektora;
15) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz akt osobowych pracowników;
16) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności
z zakresu prawa pracy;
17) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych;
18) ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi;
19) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz
i informacji dotyczącej dzieci, pracowników i przedszkola;
20) prowadzenie archiwum zgodnie z instrukcją;
21) pomoc przy przygotowywaniu przetargów zgodnie z odrębnymi przepisami;
22) realizacja zawiadomień o obowiązku szkolnym;
23) pisanie ogłoszeń dla rodziców według potrzeb nauczycieli grup i kierownika
gospodarczego;
24) redagowanie strony internetowej i BIP przedszkola;
25) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.
Rozdział 6
Prawa i obowiązki dzieci
§ 25
Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom
bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;
2. organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;
3. życzliwego i podmiotowego traktowania;
4. przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
5. sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
6. pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych;
7. znajomości swoich praw.
§ 26
Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych przyjętych
w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
1. udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i zajęciach dodatkowych; czasu
przeznaczonego na zabawę; pobytu w szatni i w ogrodzie podczas przyprowadzania
i odbierania dzieci przez rodziców;
2. respektowania poleceń nauczyciela;
3. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i dorosłych;
4. dbania o czystość i higienę osobistą;
5. dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience;
6. przestrzegania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i podczas wyjść poza teren.
§ 27
1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w przedszkolu
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej dwa miesiące,
i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności.
2. W przypadku dziecka sześcioletniego realizującego obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne skreślenie z listy następuje po zakończeniu procedury egzekucji podjętej
przez dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko i odbywa
się w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 28
Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące
tych spraw odrębne przepisy.
§ 29
1. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek
organów przedszkola.
2. Projekt uchwały o zmianie statutu przedszkola jest przedstawiany do wiadomości rady
rodziców.
3. Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie
21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.
4. Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie.
§ 30