Ramowy rozkład dnia

Ramowy plan dnia – dzieci młodsze

7.00 – 8.00 –   Schodzenie się dzieci w sali. Czynności higieniczne – mycie rąk. Zabawy samodzielne
i inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej w kącikach zainteresowań służące realizowaniu
pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami. Wspólna zabawa. Praca indywidualna z dzieckiem.

8.00 – 8.30 –   Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy rytmiczne. Ćwiczenia poranne.

8.30 – 9.00 –   Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe opiekuńcze, higieniczne – mycie rąk,
praca dyżurnych. Śniadanie. Realizacja założeń programowych – utrwalanie nawyków higienicznych
i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9.00 – 10.00 –   Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą w oparciu o podstawę programową
oraz realizowany program wychowania przedszkolnego, uwzględniając możliwości, oczekiwania
poznawcze i potrzeby dzieci. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych przy akompaniamencie zgodnie
z tematyką zajęć. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wspierających
całościowy rozwój dziecka. Czynności higieniczne – mycie rąk.

10.00 – 10.30 –   Samodzielne zabawy dzieci, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.30 – 10.45 –   Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem
na świeże powietrze, ubieranie, rozbieranie.

10.45 – 11.45 –   Pobyt na świeżym powietrzu. Gry i zabawy ruchowe organizowane w ogrodzie przedszkolnym,
zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze. Utrwalenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

11.45 – 12.00 –   Przygotowanie do obiadu: czynności opiekuńcze, samoobsługowe w szatni, ubieranie, rozbieranie oraz zabiegi higieniczne – mycie rąk.

12.00 – 12.30 –   Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego zdrowego odżywiania,
dbałości o zdrowie.

12.30 – 14.15 –   Relaks, odpoczynek. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, klasycznej, bajek muzycznych
oraz literatury dziecięcej.

14.15 – 14.30 –   Czynności porządkowe, opiekuńcze i higieniczne – mycie rąk, przygotowanie
do podwieczorku.

14.30 – 15.00 –   Podwieczorek.

15.00 – 17.00 –   Zabawy dowolne, tematyczne rozwijające samodzielność, kreatywność zgodne
z zainteresowaniami dzieci. Praca indywidualna, w małych zespołach. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym (pobyt uzależniony jest od pogody i pory roku), rozchodzenie się dzieci.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym włączone jest w różne działania realizowane  w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się w formie zabawy.

 

Ramowy plan dnia – dzieci starsze

7.00 – 8.00 –   Schodzenie się dzieci w sali. Czynności higieniczne – mycie rąk.  Zabawy wg. inwencji dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Zabawy samodzielne i inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej w kącikach zainteresowań służące realizowaniu pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami.

8.00 – 8.30 –   Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy rytmiczne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np.oddechowe, artykulacyjne, manualne, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Ćwiczenia poranne.

8.30 – 9.00 –    Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe, opiekuńcze, higieniczne – mycie rąk,
praca dyżurnych.
Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie, wspólne spożywanie posiłków  Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.

9.00 – 10.15 –   Realizacja zajęć dydaktycznych,  z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego, uwzględniających możliwości, oczekiwania poznawcze
i potrzeby dzieci. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych przy akompaniamencie, zgodnie z tematyką zajęć. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wspierających całościowy rozwój dziecka. Czynności higieniczne – mycie rąk.

10.15 – 10.35 –   Zabawy wg. inwencji dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:
porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna, obserwacja dzieci.

10.35 – 10.45 –   Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

10.45 – 11.45 –   Pobyt na świeżym powietrzu. Gry i zabawy ruchowe organizowane w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze. Utrwalenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Pobyt w ogrodzie i dobór zajęć  uzależniony jest od pogody i pory roku.

11.45 – 12.00 –   Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne – mycie rąk, pełnienie dyżurów w szatni i w łazience.

12.00 – 12.30 –   Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30 – 12:45 –   Relaks, odpoczynek. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, klasycznej, bajek muzycznych oraz literatury dziecięcej.

12:45 – 14.15 –   Zabawy i ćwiczenia utrwalające umiejętności i  wiadomości, praca indywidualna. Zajęcia rozwijające zainteresowania, kreatywność, zabawy plastyczno – techniczne, zabawy ruchowe, muzyczno- rytmiczne, ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym (w zależności od pogody)

14:15 – 14:30 –   Czynności samoobsługowe, wyrabianie nawyków higienicznych – mycie rąk, kulturalnych związanych ze wspólnym  spożywaniem podwieczorku.

14.30 – 15.00 –   Podwieczorek. Przestrzeganie wspólnie  uzgodnionych zasad zachowania podczas spożywania posiłku.

15.00 – 17.00 –   Zabawy dowolne, tematyczne rozwijające samodzielność, kreatywność zgodne
z zainteresowaniami dzieci. Praca indywidualna, w małych zespołach. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym włączone jest w różne działania realizowane  w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się w formie zabawy.

 

 

 

Realizowana w przedszkolu Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego*
 dostępna jest u dyrektora i nauczycieli w grupach.

* Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustawy z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).