Przedszkole nr 255, Warszawa – Ochota, ul. Korotyńskiego 3, tel. 823 15 16

Ramowy rozkład dnia

Ramowy plan dnia – dzieci starsze

7:00-8:10 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne lub z niewielką pomocą nauczyciela.
Indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka lub praca w małych zespołach.
Indywidualne konsultacje z rodzicami.
8:10-8:20 Powitanie dzieci, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8:20-8:30 Przygotowanie do śniadania – kształtowanie czynności samoobsługowych,
nawyków higienicznych i kulturalnych.
8:30-9:00 Śniadanie, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,
zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.
9:00-9:15 Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć.
9:15-9:45 Zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z podstawą programową.
9:45-10:00 Picie soku owocowego lub spożywanie owoców, warzyw – uświadamianie
dzieciom wartości zdrowego odżywiania się, kształtowanie nawyków
higienicznych i kulturalnych.
10:00-10:30 Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci.
11:45-12:00 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków
higienicznych i kulturalnych.
12:00-12:30 Obiad – Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,
przyzwyczajanie do zdrowego żywienia, kształtowanie nawyków kulturalnych.
12:30-13:00 Odpoczynek poobiedni w trakcie czytania dzieciom literatury w ramach udziału
przedszkola w kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom (poezja i proza dziecięca).
13:00-13:20 Zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o podstawę programową.
13:20-14:15 Zabawy swobodne dzieci, umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach dodatkowych
zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego i możliwościami dzieci.
14:15-14:25 Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe,
kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.
14:25-14:30 Zabawa ruchowa.
14:30-15:00 Podwieczorek – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,
kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.
15:00-17:00 Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej działalności dzieci
oraz kształtowanie umiejętności społecznych poprzez udział dzieci
w różnorodnych zabawach w sali lub na powietrzu. Indywidualne praca
z dziećmi. Konsultacje z rodzicami. Czynności porządkowe i organizacyjne.

 

Ramowy plan dnia – dzieci młodsze

7:00-8:10 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne lub z niewielką pomocą nauczyciela.
Indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka lub praca w małych zespołach.
Indywidualne konsultacje z rodzicami.
8:10-8:20 Powitanie dzieci, zabawa ruchowa.
8:20-8:30 Przygotowanie do śniadania – kształtowanie czynności samoobsługowych,
nawyków higienicznych i kulturalnych.
8:30-9:00 Śniadanie, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie
porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.
9:00-9:15 Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć.
9:15-9:30 Zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z podstawą programową.
9:30-10:15 Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci.
10:15-10:30 Picie soku owocowego lub spożywanie owoców, warzyw – uświadamianie
dzieciom wartości zdrowego odżywiania się, kształtowanie nawyków
higienicznych i kulturalnych.
10:30-11:45 Czynności samoobsługowe, pobyt w ogrodzie przedszkolnym
(gry, zabawy, obserwacje przyrodnicze) spacery, wycieczki.
11:45-12:00 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe, kształtowanie
nawyków higienicznych i kulturalnych.
12:00-12:30 Obiad – Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, przyzwyczajanie
do zdrowego żywienia, kształtowanie nawyków kulturalnych.
12:30-13:00 Przygotowanie do odpoczynku poobiedniego – kształtowanie czynności
samoobsługowych, słuchanie czytanej dzieciom literatury w ramach udziału
przedszkola w kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom (poezja i proza dziecięca).
13:00-14:10 Odpoczynek poobiedni – umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach dodatkowych
zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego i możliwościami dzieci.
14:10-14:25 Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe,
kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.
14:25-14:30 Zabawa ruchowa.
14:30-15:00 Podwieczorek – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,
kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.
15:00-17:00 Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej działalności dzieci
oraz kształtowanie umiejętności społecznych poprzez udział dzieci
w różnorodnych zabawach w sali lub na powietrzu: Indywidualne praca z dziećmi.
Kontakty indywidualne z rodzicami: Czynności porządkowe i organizacyjne.

 

Realizowana w przedszkolu Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego*
 dostępna jest u dyrektora i nauczycieli w grupach.

* Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustawy z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).