Organizacja pracy przedszkola

Przedszkole czynne jest w godz. 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku 

Założenia przyjęte w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizujemy 

w oparciu o Program wychowania przedszkolnego „Trampolina” Wydawnictwa PWN,
autorstwa dr Kamili Witerskiej i Małgorzaty Janiak, zgodnego z nową podstawą programową
wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (określoną
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.).

Program wychowania przedszkolengo „Trampolina” uwzględnia wspracie
całościowego rozwoju dziecka, rozwój jego kreatywności – zgodnie z założeniami pedagogiki
twórczości i zdolności, stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań
edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej.

W programie została przedstawiona propozycja wyodrębnienia podobszarów
w poszczególnych obszarach (fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym) –
na podstawie teorii pedagogiki przedszkolnej, psychologii rozwoju dziecka oraz
teorii inteligencji wielorakiej H. Gardnera i teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana.

Treści programu oparte podstawie programwej oraz na literaturze z zakresu pedagogiki
przedszkolnej i psychologii rozwojowej, wzbogacone zostały praktycznymi rozwiązaniami
w pracy nauczyciela z dziećmi. Przedstawianym zagadnieniom towarzyszą przykłady strategii
i zabaw adresowanych do wychowawcy i przedszkolaków.

Jest to program ramowy, stwarzający mozliwość tworzenia własnych, ciekawych
i dostosowanych do konkretnej grupy dzieci dobrych praktyk.

Program odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
(Dziennik Ustaw z dnia 10 czerwca 2009 r. Nr 89, poz. 730). 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Poniżej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
(Dziennik ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej


W pracy z dziećmi podejmujemy następujące działania wzmacniające zachowania pozytywne:

 • Nagradzanie pochwałą słowną na forum grupy, przy rodzicach
 • Akcentowanie pozytywnych zachowań na forum grupy
 • Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem (zwiększającym zakres jego samodzielności)
 • Przywilej pełnienia drobnych czynności wskazanych przez nauczyciela
 • Przywilej wykonywania zadań na rzecz grupy rówieśniczej
 • Atrakcyjne spędzanie czasu – atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci
 • Drobne nagrody rzeczowe, np. medale, naklejki

oraz działania mające na celu wygaszanie zachowań trudnych u dzieci:

 • Bezpośrednie następstwo winy – pozwolenie doświadczyć dziecku w sytuacji nie
  zagrażającej jego bezpieczeństwu
 • Rozmowa, tłumaczenie, ukazanie następstwa postępowania, by skłonić dziecko do autorefleksji
 • Wyrażanie przez nauczyciela, inne dziecko smutku i zawodu z powodu negatywnego
  zachowania wychowanka
 • Proponowanie innej aktywności mającej na celu rozładowanie trudnych emocji
 • Czasowe odebranie przywileju (czasowe odsunięcie od zabawy)
 • W przypadku powtarzających się negatywnych zachowań dziecka – przeprowadzenie
  rozmowy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

U dyrektora przedszkola dostępne są do wglądu rodziców następujące dokumenty i informacje:

 • Statut przedszkola
 • Koncepcja pracy przedszkola
 • Informacja dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
 • Informacja dotycząc osób potrzebujących pomocy dla rodziny


U dyrektora przedszkola i nauczycieli dostępne są do wglądu rodziców następujące dokumenty:

 • Projekt edukacyjny realizowany w przedszkolu
 • Regulamin spacerów i wycieczek
 • Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Zasady odbierania i przyprowadzania dzieci
 • Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami obwiązująca
  w Przedszkolu nr 255
 • Procedura rozpatrywania skarg i wniosków
 • Procedura postępowania w przypadku podejrzenia przemocy wobec dziecka
 • Procedura udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Warunki bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Projekty edukacyjne realizowane w przedszkolu:

 • Program wychowania przedszkolnego
 • W Jedności Dzieci Bożych – program do nauki religii
 • Program Edukacji Kulturalnej m. st. Warszawy
 • Program „Bezpieczny przedszkolak
 • Program edukacji matematycznej E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Program „Czyste powietrze wokół nas”
 • Projekt „Mały Kolberg”
 • Projekt własny: „Zabawy z językiem angielskim”
 • Program „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”
 • Projekt „Gry stolikowe” – własny
 • Projekt ekologiczny „Przyjaciele przyrody” – własny
 • „Cała Polska czyta dzieciom”
 • „Góra grosza”
 • „Pola Nadziei”
 • Akcja Fundacji „Gdy liczy się czas” – Wylosuj Anioła”
 • Psia Gwiazdka” – zbiórka dla schroniska dla zwierząt na Paluchu
 • Zbiórka nakrętek
 • Zbiórka baterii w ramach ogólnopolskiej akcji Reba: „Edukujemy – pomagamy”
 • „Kuchcikowo – Przedszkolaki poznają smaki” – projekt własny
 • Spotkania w grupie V z wolontariuszami – rozwijanie sprawności poznawczej, logicznego myślenia poprzez wykorzystanie gier stolikowych; rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami i starszymi kolegami, umiejętności przestrzegania reguł gry, wygrywania i przyjmowania przegranej
 • Spotkania z rodzicami „Zróbmy coś razem” – rodzinne prace plastyczne

W roku szkolnym 2022/2023 do Rady Rodziców zostali wybrani:
–  Przewodniczący:
–  Zastępca Przewodniczącego:
–  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Skarbnik:


Główne założenia Koncepcji Rozwoju Przedszkola Nr 255 w latach 2020-2025:

 1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 2. Doświadczenie, wiedza i zaangażowanie kadry pedagogicznej
 3. Dyspozycyjność i zaangażowanie  pracowników niebędących nauczycielami
 4. Akceptacja, życzliwość i zaangażowanie  rodziców i opiekunów
 5. Adaptacja dzieci do przedszkola
 6.  Przygotowanie przedszkolaka do podjęcia roli ucznia
 7. Projektowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wzbogacaniu rozwoju
  dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zabawy
 8. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań
 9. Rozwijanie umiejętności społecznych
 10. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach psychofizycznych
 11. Wspieranie i motywowanie nauczycieli
 12. Podnoszenie  kwalifikacji i umiejętności nauczycieli w zakresie wiedzy pedagogicznej
 13. Współpraca z organem prowadzącym
 14. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny
 15. Współpraca ze środowiskiem
 16. Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego
 17. Unowocześnianie wyposażenia przedszkola
 18. Modernizacja ogrodu przedszkolnego

Zalecenie Prezydenta m. st. Warszawa dotyczące bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom i młodzieży.
ZALECENIA


Prawa i obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 255 w Warszawie

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

 1. Aktywnego włączania się w życie przedszkola;
 2. Znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola oraz znajomości
  programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 3. Wyrażania opinii na temat pracy przedszkola;
 4. Uzyskiwania rzetelnych i obiektywnych informacji na temat swojego dziecka,
  jego zachowania i rozwoju;
 5. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 6. Współuczestnictwa w organizowaniu wycieczek raz imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodziców;
 7. Stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy
  wychowawczo-dydaktyczne;
 8. Jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka mogą występować w jego imieniu
  do Dyrektora przedszkola oraz do władz nadrzędnych w obronie jego praw,
  w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.

Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest:

 1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną
  przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;
 2. Przestrzeganie godzin pracy przedszkola;
 3. Terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
 4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne
  zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 5. Przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka;
 6. Dbanie o czystość i higienę osobistą dziecka;
 7. Przestrzeganie  statutu przedszkola;
 8. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz zarządzeń
  Dyrektora przedszkola;
 9. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 10. Informowanie dyrektora lub nauczyciela, będącego wychowawcą dziecka o wszelkich
  zdarzeniach i sytuacjach, mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem
  oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;
 11. Współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego i jednolitego oddziaływania
  wychowawczego na dziecko i stymulowania jego indywidualnego rozwoju.

Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość
organizowania stałych spotkań z rodzicami / prawnymi opiekunami.
Należą do nich:

 1. Zebrania ogólne – w miarę potrzeb;
 2. Zebrania grupowe; w miarę potrzeb bieżących lecz nie rzadziej niż 3 razy w roku
  w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze;
 3. Kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli
  (rozmowy indywidualne wg potrzeb) – przez cały rok;
 4. Konsultacje indywidualne – raz w miesiącu;
 5. Uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny wg planu współpracy;
 6. Kącik informacyjny dla rodziców prowadzony systematycznie przez cały rok;
 7. Prelekcje, warsztaty dla rodziców – wg potrzeb i oczekiwań rodziców;
 8. Gazetki grupowe, eksponowanie prac plastycznych;
 9. Dni adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców
  – w każdą środę (w grupie pierwszej i drugiej).

 

 


Procedura postępowania w przypadku chorób dzieci w przedszkolu

„Rodzicu! Prosimy – licz się z innymi! Nie narażaj cudzych dzieci, nie stawiaj w trudnej sytuacji ich rodziców. Zapamiętaj, że twojemu dziecku w chorobie najlepiej będzie w ciepłym łóżku. Wylecz w ten sposób nawet zwykły katar czy kaszel, by nie przekształciły się w coś znacznie groźniejszego. Licz się też z tym, że w małej grupie raz „sprzedana” choroba może powrócić do twojego dziecka w znacznie poważniejszej postaci. Bądź rozsądny – sam opiekuj się chorym dzieckiem, przede wszystkim dla jego dobra”.

Postępowanie z dzieckiem potencjalnie chorym w przedszkolu:

 1. Rodzice powinni wiedzieć, że nie wolno przyprowadzać do przedszkola dzieci, które są chore, jeżeli zauważyli każde odstępstwo od pełni zdrowia organizmu (dziecko ma gorączkę, kaszel, katar, wysypkę lub zmiany skórne, biegunkę, wymiotuje, nie chce spożywać pokarmów, skarży się na ból gradła). jedynym odstępstwem od tej reguły mogą być objawy chorobowe wynikające z alergii dziecka, ale o tym należy powiadomić nauczyciela.
 1. Nauczyciel nie ma prawa odmówić przyjęcia dziecka, wychowanka do przedszkola, ponieważ nie jest w stanie określić czy dziecko jest chore. Zadaniem statutowym przedszkola jest zapewnienie opieki dzieciom i bezpieczeństwa. Przyjmując odpowiedzialność za dziecko potencjalnie chore, informujemy rodzica lub opiekuna prawnego, że może zostać wezwany do odebrania dziecka z przedszkola i udania się do lekarza z dzieckiem przy pogorszeniu stanu zdrowia, a w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka zostanie wezwana pomoc lekarska – pogotowie ratunkowe.
 1. Należy poinformować rodzica, że w przypadku, gdy nie odbierze dziecka chorego na wezwanie nauczyciela, zostanie wezwana pomoc lekarska, a dziecko może zostać odwiezione do szpitala przez pogotowie ratunkowe.

Konwencja o Prawach Dziecka – Konwencja o Prawach Dziecka


Bezpieczne Dziecko (na podstawie artykułu z „Bliżej Przedszkola”)
Bezpieczeństwo odgrywa istotną rolę w życiu przedszkolaka, który dążąc do samodzielności, stopniowo poznaje swoje granice. Aby wesprzeć dziecko w tym procesie, uczymy je dostrzegania niebezpieczeństw
w otaczającym świecie i odpowiedniego na nie reagowania. Dlatego konieczne jest wprowadzanie
i stosowanie określonych zasad bezpieczeństwa. 

Stawianie granic daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności, porządkuje świat dzieci. Granice pomagają odkrywać świat – pokazują co wolno, a  jakie są konsekwencje złego zachowania, wspomagają również
rozwój – rozszerzając się wraz z wiekiem dziecka, uczą je odpowiedzialności.
Kształtując u dzieci samokontrolę, rozwijamy u podopiecznych właściwą postawę do bezpieczeństwa własnego oraz innych.
W przedszkolu podejmujemy różnorodne działania stwarzające odpowiednie warunki do zabawy,
nauki, pracy naszych wychowanków.

ABECADŁO ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA:
A jak AUTORYTET – poznawanie i rozumienie siebie i świata.
B jak BEZPIECZEŃSTWO – baw się bezpiecznie.
C jak CZYSTOŚĆ – dbałość o siebie.
D jak DZIAŁANIE – nabywanie umiejętności poprzez działanie.
E  jak ETYKA – budowanie systemu wartości.
F jak FIZYCZNE WYCHOWANIE – jestem wysportowany.
G jak GRUPA – odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej.
H jak HARTOWANIE – chcę być zdrowy.

BEZPIECZNE W ŚWIECIE DOROSŁYCH
Kontakt dziecka z obcą osobą może wiązać się także z niebezpieczeństwem jego skrzywdzenia. Już od najmłodszych lat należy dziecko nauczyć, kim jest OBCY.
Dziecku trzeba uświadomić, że:
– nie każdemu można ufać
– dorosłemu wolno powiedzieć NIE!
– bez zgody dziecka, nikt nie może go dotykać w miejsca intymne
– jest dotyk dobry i zły
– powinno unikać ustronnych miejsc
– w sytuacji, gdy ktoś go zaczepia, powinno stanowczo i głośno protestować
– z każdym problemem może się zwrócić do rodziców lub opiekunów

BEZPIECZNE NA DRODZE
Zgodnie z prawem o ruchu drogowym dziecko od 7 lat może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego w charakterze pieszego i pasażera. Rolą nauczyciela i rodzica jest przygotowanie dziecka do tej sytuacji.
Dziecko trzeba przygotować do uczestnictwa w ruchu drogowym poprzez:
– naukę reagowania na sygnały: wzrokowy, słuchowy
– reagowanie na polecenia
– rozwijanie orientacji i spostrzegawczości
– przybliżenie zasad poruszania bezpiecznego na drodze i w pobliżu jezdni
– poznanie niebezpiecznych sytuacji na drodze
– poznanie zasad bezpiecznego zachowania się pieszych na chodniku i jezdni
– naukę rozpoznawania sygnalizacji świetlnej
– poznawanie ważniejszych znaków drogowych
– uświadomienie niebezpieczeństwa prowadzenia zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych
– zapoznanie z pracą i rolą policjanta w ruchu drogowym

BEZPIECZNE WŚRÓD ZWIERZĄT
Kolejne niebezpieczeństwo zagrażające dziecku wiąże się z kontaktu ze zwierzęciem. Spontaniczne zachowanie dziecka może wywołać sygnał obronny u psa. Aby uchronić wychowanków przez niebezpieczeństwem należy nauczyć dziecko że:
– NIE może zbliżać się do obcego psa
– gdy podejdzie do niego obcy pies, powinno zachowywać się spokojnie, NIE krzyczeć, NIE machać rękami, NIE uciekać
– w sytuacji zagrożenia powinno przyjąć pozycję żółwia – zwinąć się w kłębek i zasłonić rękami uszy i twarz
– nie można patrzeć prosto w oczy nieznajomemu psu, to zachęca zwierzę do ataku
– nie powinno głaskać obcego psa bez zgody właściciela i zapewnienia, że będzie to bezpieczne.


ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU
Lista produktów używanych w żywieniu zbiorowym w Przedszkolu Nr 255 w Warszawie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6244/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zaleceń w zakresie organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa, oraz  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Grupa I
Produkty zbożowe – Cenne źródło węglowodanów złożonych oraz błonnika pokarmowego, a także białka roślinnego – bogate w składniki mineralne: magnez, cynk, miedz i żelazo oraz witaminy z grupy B.

 • pieczywo mieszane – graham, razowe, pełnoziarniste, pszenne, chrupkie naturalne
 • wielozbożowe płatki śniadaniowe
 • różnego rodzaju kasze: jęczmienna, jaglana, gryczana kukurydziana, kus-kus, manna
 • ryż: biały i brązowy
 • makarony: z mąki z pełnego przemiału, żytniej, owsianej, pszennej i ziemniaczanej
 • bułka tarta zamieniona na kaszę kukurydziana
 • potrawy z mąki np.: naleśniki, kluski, pierogi

Grupa II
Warzywa – 
źródło witamin, najważniejsze z nich to: beta-karoten, witamina C, kwas foliowy, witamina K, witamina E – źródło składników mineralnych: potasu, żelaza, magnezu i wapnia – zawierają błonnik pokarmowy.

 • warzywa świeże w sezonie
 • warzywa mrożone poza sezonem
 • warzywa surowe: marchew, seler, buraki, kalarepa, kapusty, sałata, por,
  pomidory, ogórki zielone i kiszone, kapusta kiszona, dynia, kalafior i inne
 • warzywa mrożone: mieszanki warzywne, groszek, kalafior i inne
 • warzywa gotowane/duszone: fasolka szparagowa, cukinia, bakłażan,
  brokuły, kalafior, szpinak i inne
 • ziemniaki: z wody lub pieczone

Grupa III
Owoce –
bogate źródło witamin: C, beta-karoten – źródło składników mineralnych: potasu, wapnia, magnezu i żelaza

 • owoce świeże: takie jak jabłka, kiwi, gruszki, owoce sezonowe np.: truskawki, czereśnie, śliwki, maliny, wiśnie, porzeczki i owoce cytrusowe
  wyciskane ze świeżych owoców soki
 • owoce suszone
 • owoce mrożone – poza sezonem
 • kompoty owocowe

Grupa IV
Mleko i produkty mleczne –
 ważne źródło wapnia, który buduje kości i zęby, zawierają białko – dostarczają składników mineralnych tj.: fosforu, potasu, magnezu, cynku, obfitują w witaminy z grupy B – zwłaszcza B2 oraz rozpuszczalne w tłuszczu A i D.
● mleko 3,2 % i 2 %
● napoje mleczne fermentowane: jogurt, kefir, maślanka – naturalne
● sery białe – twarogowe, sery żółte, sery półtwarde typu włoskiego
● budynie i inne potrawy z mleka
● koktajle i desery mleczne
● śmietana 12% i 18 %

Grupa V
Mięso, ryby, jaja –
doskonałe źródło białka o wysokiej wartości odżywczej i żelaza, ważnych dla zdrowego rozwoju organizmu dziecka. Produkty te zawierają wiele witamin z grupy B: B1, PP, B6, B12 – ryby dostarczają ponadto: fosfor, potas, jod, cynk i wapń – są również źródłem kwasu z rodziny omega-3 – jaja – dostarczają cennego białka, składników mineralnych np.: cynku, siarki i żelaza.
● drób, cielęcina, wołowina, chuda wieprzowina
● filetowana ryba bez ości i skóry
● jajka jako samodzielna potrawa i dodatek do potraw
● wędliny wysokogatunkowe z mięsa nie oddzielonego mechanicznie
● pasztet pieczony w przedszkolu

Grupa VI
Tłuszcze –
 są najbardziej skoncentrowanym źródłem energii – roślinne są cennym źródłem witaminy E, A i D.
● olej rzepakowy i oliwa z oliwek
● masło wysokogatunkowe
● margaryna – wysokiej jakości miękka o niskiej zawartości kwasów tłuszczowych – do wypieków

Grupa VII
Nasiona strączkowe i orzechy –
 nasiona roślin strączkowych obfitują w żelazo, wapń, cynk,
a także w witaminy z grupy B – świeże, błonnik, białka i kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3.
● ziarna słonecznika, dyni i inne
● nasiona roślin strączkowych: soczewica, cieciorka, fasola biała i czerwona
● niesolone orzechy, migdały, masło orzechowe i inne pasty z orzechów.

Cukier i słodycze  to żywność wysokokaloryczna. Można ja podawać w umiarkowanych ilościach, a nie jako „substytut” zalecanego pożywienia. Żywność z tej kategorii jest dozwolona w bardzo ograniczonej ilości, podawana tylko przy specjalnych okazjach.
● ciasto wypiekane w przedszkolu
● miód
● dżem i powidła niskosłodzone
● cukier podawany w bardzo ograniczonej ilości np. do kompotów owocowych

Zioła i przyprawy – walory smakowe potrawy możemy wzmocnić, używając naturalnych ziół, przypraw, które mają dodatkowe właściwości, m.in. ułatwiające trawienie, rozgrzewające i lecznicze.
● tymianek, bazylię, oregano, kminek, majeranek, pieprz, czosnek, estragon, zioła prowansalskie, cynamon i inne
● papryka słodka, ziele angielskie, listek laurowy
● sól o obniżonej zawartości sodu – nie więcej niż 5 g uwzględniając całodzienne wyżywienie dziecka

Napoje – niezbędna do funkcjonowania organizmu jest woda. W jadłospisach dzieci powinna być uwzględniona odpowiednia ilość napojów w postaci czystej wody, herbat ziołowych, owocowych, naturalnych kompotów.
● woda
● koktajle mleczne i mleczno-owocowe
● herbatki owocowe naturalne: malinowa, owoce leśne i inne (słodzone miodem)
● herbatki ziołowe naturalne: mięta, melisa, rumianek (słodzone miodem)
● herbata, kawa zbożowa, kakao naturalne
● kompoty owocowe

Owoce i warzywa do każdego posiłku.