Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY:

zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł.
     Przedszkola nr 255 przy ul. Korotyńskiego 3 w Warszawie

 1. Zamawiający:
  Przedszkole nr 255, ul. Korotyńskiego 3, 02-121 Warszawa.
 2. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest malowanie ścian i sufitów w Przedszkolu nr 255 w Warszawie,
  ul. Korotyńskiego 3.
 3. Miejsce i terminy składania ofert:
  Oferty należy składać do dnia: 05.04.2023 r. do godz. 16.00.
  Oferta powinna być dostarczona:
  – osobiście w wersji papierowej – w sekretariacie przedszkola
  – lub przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Przedszkole nr 255 ul. Korotyńskiego 3,
  02-121 Warszawa
  – lub drogą elektroniczną skan dokumentu z podpisem osoby uprawnionej na adres e-mail: kkuzniarska@eduwarszawa.pl. Oferta powinna zawierać cenę przedmiotu zamówienia (netto/brutto).
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Termin realizacji:
  Wykonawca powinien zrealizować zamówienie w terminie od 01.07.2023 r. do 31.07.2023 r.
 5. Warunki zamówienia:
  – Zamówienie obejmuje:
  – Usunięcie starych powłok malarskich
  – Wykonania uzupełnień tynków i ich wyrównanie
  – Gruntowanie podłoża
  – Dwukrotne malowanie ścian i sufitów
  – Zabezpieczenie podłóg o mebli
  – Malowanie parapetów i krat na kaloryferach
  – Przesuwanie mebli
  – Wywóz śmieci poremontowych
  Przed przygotowaniem oferty należy bezwzględnie zapoznać się z zakresem i obszarem robót
  w miejscu wykonywanych prac remontowych (wizja lokalna). Cena ofertowa brutto jest ostateczną ceną ryczałtową brutto. Każdy zastosowany materiał budowalny musi posiadać certyfikaty
  i świadectwa o dopuszczeniu wyrobu do obrotu i stosowania na polskim rynku. Wykonawca powinien przedstawić kosztorys wykonywanych robót. Wykonanie odpowiednich pomiarów należy
  do Wykonawcy, udostępniamy plany przedszkola. Wykonawca powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu remontów w placówkach oświatowych. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny. Jeżeli w postepowaniu złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Jednakże, ceny
  w ofertach dodatkowych nie mogą być wyższe niż w złożonych pierwotnie ofertach.
  Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych – na stronie BIP Przedszkole nr 255 w Warszawie.
 6. Kryteria oceny ofert:
  Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
  – Cena – 85 pkt.
  – Długość gwarancji – 12 miesięcy – 1 pkt., 24 miesiące – 8 pkt., 36 miesięcy – 10 pkt.
  – Funkcjonalność farby (np. zmywalność) – 5 pkt.
  Łącznie można zdobyć 100 pkt.
 7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
  O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi mailowo.
  Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.