Kącik edukacyjny

WSPOMAGANIE ROZOWJU DZIECKA – wskazówki dla rodziców

Rozwijanie umiejętności społecznych

 • Często rozmawiajcie ze swoimi dziećmi o wszystkim, co Was otacza, co robicie,
  co myślicie, co czujecie
 • Dawajcie dzieciom przykład właściwego postepowania i zachowania się,
  ponieważ dzieci najwięcej uczą się od Was
 • Bawcie się z dziećmi w odgrywanie różnych ról, które dadzą szansęna zrozumienie
  różnych sytuacji i zachowań
 • Czytajcie dzieciom książki i opowiadania, które pozwolą zrozumieć różne życiowe sytuacje,
  nauczą formułować wnioski i ocenę postępowania bohaterów
 • Pamiętajcie o każdorazowym omawianiu postępowania i zachowania bohaterów
 • Przydzielajcie dzieciom obowiązki, które nauczą je odpowiedzialności
  za podejmowane działania.Rozwijanie dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

 • Omawiajcie z dzieckiem znaczenia słów: „bezpieczny, bezpieczeństwo”
 • Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń płynących z otoczenia
 • Wskażcie dzieciom instytucje i osoby niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych i trudnych,
  nauczcie dzieci alarmowego nr telefonu 112
 • Chodząc z dziećmi na spacery, swoim przykładem pokazujcie, jak bezpiecznie
  poruszać się po drogach
 • Omawiajcie wygląd i znaczenie znaków drogowych
 • Organizujcie dzieciom wycieczki środkami transportu publicznego, aby wiedziały,
  jak właściwie się w nich zachowywać
 • Rozmawiajcie z dziećmi na temat szkodliwego działania leków niewłaściwie zażywanych
 • Pokazujcie, tłumaczcie dzieciom, do czego służą środki chemiczne i jak właściwie je stosować
 • Ustalcie zasady bezpiecznej zabawy w czasie wolnym i ich przestrzegajcie
 • Nauczcie dzieci jak mają zachować się w sytuacji zagrożenia (gdy ktoś obcy zachęca je
  do wzięcia czegoś): stanowczo POWIEDZ NIE, ODEJDŹ, SZUKAJ POMOCY
  u konkretnej osoby.


Rozwijanie czynności intelektualnych, potrzebnych
w poznawaniu i rozumieniu siebie oraz swojego otoczenia

 • Wspólnie rozwiązujcie i układajcie zagadki słowne
 • Wspólnie układajcie historyjki obrazkowe wskazując związki przyczynowo-skutkowe;
  nadawajcie tytuły poszczególnym obrazkom i całej historyjce.
 • Podczas zabawy lub prac porządkowych stwarzajcie sytuacje pozwalające dziecku na:
  – układanie przedmiotów wg wielkości (od największego lub od najmniejszego)
  – tworzenie zbiorów opierając się na pojęciach ogólnych (pojazdy, owoce, zwierzęta, itp.)
  oraz dzielenie zbiorów na podzbiory wg różnych cech elementów (np. klocki różnych rodzajów)
 • Sprawdźcie, czy Wasze dziecko:
  – rozpoznaje i nazywa przedmioty wykorzystywane w pracy przez ludzi różnych zawodów
  (lekarza, listonosza, itp.) oraz potrafi powiedzieć, do czego one służą
  – dostrzega i opisuje cechy przedmiotów, wskazuje na różnice i podobieństwa między
  przedmiotami
  – grupuje przedmioty wg ich przeznaczenia (np. do jedzenia, do mycia)
 • Podczas rozmów z dzieckiem z wróccie uwagę, czy:
  – potrafi przewidzieć skutki określonych zachowań na podstawie posiadanej wiedzy
  i doświadczeń; wie, jakie zmiany są nieodwracalne i próbuje ich unikać
  – opowiada o przygodach wskazując przyczyny i skutki wydarzeń
  – przewiduje fakty, które jego zdaniem mogą zaistnieć (np. układa zakończenie opowiadania)
 • Zadawajcie dziecku pytania dotyczące planowania czynności (np. co trzeba przygotować
  do zrobienia kanapek) i zaobserwujcie, czy dostrzega związek pomiędzy wykonywaniem
  czynności, a jej efektem (np. uzyskanie barw pochodnych z podstawowych kolorów farb).

 


 

Rozwijanie mowy

 • Zachęcajcie dziecko do naśladowania odgłosów otoczenia.
 • Łączcie nazywanie z konkretnym obiektem, a więc z obrazkami czy widzianymi
  przez dziecko przedmiotem, osobą, zjawiskiem.
 • Komentujcie aktualne wydarzenia z najbliższego otoczenia w czasie ich trwania.
 • Organizujcie wspólne „zabawy buzią”: dmuchanie baniek mydlanych, nadmuchiwanie
  gumowych zabawek, gwizdanie, nadymanie policzków.
 • Zwróćcie uwagę na ćwiczenia dłoni – zręczność rąk ma związek ze sprawnym
  artykułowaniem i mówieniem.
 • Starajcie się nie wyręczać dziecka w wypowiadaniu życzeń i opowiadaniu wrażeń,
  nie przerywajmy jego wypowiedzi;
 • Odpowiadajcie na pytania dzieci;
 • Gdy dziecko mów po swojemu, powtarzajcie po nim tę samą treść
  w poprawionej gramatycznie formie.
 • Opowiadając dziecku bajkę czy interpretując scenkę przedstawioną na obrazku,
  starajcie się mówić zdaniami złożonymi.
 • Nie upraszczajcie mowy, gdyż to nie wpływa stymulująco na jej rozwój.
 • Jeżeli dziecko jest pod opieką logopedy – nie ignorujcie jego zaleceń
  i wykonuj ćwiczenia w domu.

Rozwijanie umiejętności przygotowujących do czytania i pisania
Warto w szczególności:

 • Zwracać uwagę na poprawną wymowę
 • Budzić ciekawość i zainteresowanie dziecka książką (wspólnie je oglądajcie,
  rozmawiajcie na temat treści i ilustracji, czytajcie)
 • Bawcie się z dziećmi słowem (układanie rymów, rymowanek, rozwiązywanie
  i układanie zagadek, wymyślanie zakończenia bajek, zachęcanie do układania
  własnych bajek i wierszy)
 • Uczyć słuchania (wykorzystujcie bajki, wiersze, opowiadania)
 • Oglądać i porównywać ilustracje, historyjki obrazkowe, fotografie
 • Grać z dziećmi w gry typu „memory”, układanki, konstruować budowle
 • Wspólnie dokonywać podziału wyrazów na sylaby mama ma-ma.
 • Wydzielać (z dziećmi starszymi) pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie
 • Utrwalać znajomość schematu ciała i jego stronności: prawa-lewa
 • Ćwiczyć orientację przestrzenną i kierunkową: prawo-lewo, góra-dół, w, na,
  pod, za, przed, między, obok.
 • Ćwiczyć orientację na kartce papieru: góra-dół, prawa-lewa.
 • Pomagajmy dziecku nawlekać koraliki, budować wieże z klocków,
  tworzyć świat z plasteliny lub modeliny.
 • Kreślić linie z zachowaniem kierunku ruchu:
  linii pionowych: od góry ku dołowi linii poziomych: od lewej do prawej
 • Ćwiczyć u dziecka prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego
 • Ćwiczyć sprawność dłoni poprzez:
  – odwzorowywanie szlaczków i wzorków
  – kalkowanie (klaka techniczna, miękki ołówek)
  – malowanie, również palcami
  – wydzieranie palcami i wycinanie nożyczkami, naklejanie
  – rysowanie, kolorowanie
  – nawlekanie koralików, guzików
  – modelowanie z gliny, plasteliny
  – udział dziecka w czynnościach domowych.

Wspieranie rozwoju ruchowego
i kształtowanie zdrowego stylu życia

Spontaniczne działania ruchowe rozwijają motorykę małą i dużą dziecka, mają wpływ na dojrzewanie jego układu nerwowego. Aktywność fizyczna wzmacnia układ mięśniowy, pobudza funkcje fizjologiczne, takie, jak: oddychanie, krążenie, przemianę materii, rozwija wyobraźnię i pamięć ruchową. W czasie zajęć ruchowych dziecko rozwija także cechy charakteru, takie, jak: odwaga i samodzielność.

 • Zaobserwujcie, czy Wasze dziecko:
  – dba świadomie o zdrowie: zna znaczenie ruchu na świeżym powietrzu, obserwuje
  zmiany zachowania w swoim organizmie pod wpływem ruchu, np. pocenie się.
  – dba o bezpieczeństwo własne oraz innych
  – zna i stara się przestrzegać zasad zdrowego odżywiania się, uczestniczy
  w przygotowywaniu wybranych potraw.
  – rozróżnia stan chorób od stanu zdrowia, zgłasza objawy złego samopoczucia,
  rozumie konieczność przyjmowania leków i poddawania się nieprzyjemnym zabiegom.
  – wie, że dbałość o żeby jest niezbędna dla zdrowia i estetycznego wyglądu.
  – orientuje się, w jakich sytuacjach potrzebna jest szybka pomoc lekarska.
 • Podejmujcie z dzieckiem różnego rodzaju aktywność fizyczną.
 • Pozwólcie dziecku samodzielnie organizować zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
  z użyciem dostępnego sprzętu sportowego.
 • Sprawdźcie, czy:
  – kontroluje utrzymanie prawidłowej postawy ciała w czasie stania, siedzenia, chodzenia i biegania
  – porusza się sprawnie, zachowuje równowagę w ruchu i w pozycjach statycznych
 • W zabawie zaobserwujcie czy:
  – sprawnie porusza się na czworakach w różnych kierunkach
  – rzuca, chwyta i toczy przybory oburącz, lewą i prawą ręką oraz przeskakuje przeszkody
  i skacze obunóż
 • Organizujcie zajęcia ruchowe i gry zespołowe wg ustalonych zasad, instrukcji słownych
  oraz pokazu; włączcie w zabawy element współzawodnictwa.

Kształtowanie czynności samoobsługowych,
nawyków higienicznych i kulturalnych

By ułatwić nabywanie powyższych umiejętności warto dziecku:

 • Przypominać o myciu rąk po wyjściu z toalety, po zabawie oraz przed każdym posiłkiem.
 • Przypominać o myciu zębów po każdym posiłku oraz wdrażać do poprawnego mycia zębów.
 • Przypominać o sprzątaniu po sobie po każdym posiłku oraz po zakończonej zabawie.
 • Zachęcać do samodzielnego ubierania się i rozbierania.
 • Zachęcać do pomagania przy pracach domowych.