RODO – Ochrona danych osobowych

Dyrektor Przedszkola nr 255w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 3 informuje,
że w czasie organizowanych imprez, uroczystości otwartych nie mają zastosowania przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.
oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2017r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy,
uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji
wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

 Warszawa, dnia 25 maja 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Przedszkola Nr 255 z siedzibą w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 3, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej. Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na