Przedszkole nr 255, Warszawa – Ochota, ul. Korotyńskiego 3, tel. 823 15 16

RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Przedszkole nr 255
  Korotyńskiego 3, 02-121 Warszawa
  reprezentowane przez Dyrektora – p. Katarzynę Kuźniarską.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Ewę Nadagowską – oraz jego Zastępców –
  p. Agnieszkę Falborską, z którymi może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony
  i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl
  lub pisemnie na adres naszej siedziby (z dopiskiem IOD).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i celach związanych z działalnością statutową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej zgody.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:
  osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
  Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe uczniów będą przechowywane/przetwarzane:
  w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie
  z zasadami archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody, które jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (pisemnie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.